SRC Bistra Ptuj

Description and Activities of our organization

English / Slovenian

2orgcountry

ZRS Bistra Ptuj predstavlja podporni steber razvojnega okolja regije, namenjenega lokalnim skupnostim ter podjetjem. Ustvarja kreativni raziskovalni prostor med gospodarstvom in akademskim okoljem.

Bistvo našega delovanja je:

 • skrb za pospeševanje razvojne odličnosti lokalnega okolja Spodnjega Podravja na mednarodno primerljivem nivoju,
 • povezovanje in prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo ter
 • soustvarjanje razvojnih idej podjetij in prenos le-teh v raziskovalne institucije.

 

/BISTRA

Država z zakoni in podzakonskimi akti glede izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov predpisuje občinam minimalni normativni okvir, ki ga morajo te upoštevati pri njihovem nadaljnjem urejanju področja javne službe.

V primeru zbiranja in prevoza ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov gre za obvezni občinski gospodarski javni službi varstva okolja, zato so odločitve in odgovornost na strani občin. Vloga ministrstva je zagotovitvi, da so projekti lokalnih skupnosti skladni s sprejeto slovensko in evropsko zakonodajo in da sledijo zastavljenim ciljem v zvezi z odstranjevanjem odpadkov in zmanjšanjem količin biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih. Ko občine dosežejo konsenz glede lokacije regijskih centrov ravnanja z odpadki in uredijo občinske prostorske akte, MOP posreduje pri pridobivanju EU sredstev in potrdi namensko porabo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za investicije v objekte, ki so namenjeni skupnemu reševanju problematike komunalnih odpadkov na medobčinskem, regijskem ali medregijskem nivoju.
Ravnanje z odpadki se nanaša na aktivnosti in ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov in zmanjševanje njihovega škodljivega vpliva na okolje. Vključuje zbiranje, transport, obdelava in odlaganje odpadkov ter monitoringi in naloge v zvezi z zakonodajo.

 

Okoljski cilji:
1. Skladno z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih sta določno opredeljena dva okoljska cilja
in sicer:

 • do leta 2020 se priprava za ponovno uporabo ter recikliranje odpadnih materialov, kot so najmanj papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, povečajo na najmanj 50 % skupne teže;
 • do leta 2020 se priprava za ponovno uporabo, recikliranje in materialna predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, z izjemo naravno prisotnega materiala, opredeljenega v kategoriji 17 05 04 seznama odpadkov, povečajo na najmanj 70 % skupne teže.

 

METODE ZA IZVAJANJE USTREZNIH SISTEMOV RAVNANJA Z ODPADKI VKLJUČUJEJO:1orgcountry

 • identifikacija primerov dobre prakse;
 • širitev novih metod recikliranja prek pilotnih aktivnosti;
 • dvig nivoja ozaveščenosti (znanje, metode, procesi sodelovanja, lokalne pilotne aktivnosti in inovativne tehnologije za okolju prijazno ravnanje z odpadki).
 • Izdelano je bilo različno gradivo za potrošnike; priročnik o ločevanju odpadkov, abecednik, koledar za ločevanje ter spletne informacije
 • spodbujanje odločevalcev za spreminjanje netrajnostnih oblik ravnanja z odpadki (pobude za lokalno kompostiranje in uporabo komposta, vzpostavljanje REUSE kotičkov za zbiranje rabljene opreme in REUSE centrov za njihovo obnovo).
 • Vzpostavitev sheme »door to door« z izvajanjem programa »yellow bag« za izvorno ločevanje vseh frakcij odpadne embalaže

 

Izkušnje, ki jih prenašamo v projektu:

 • Vodenje komunikacije v projektih EU, izkušnje s področju projektov varovanja okolja,
 • Strokovnjaki za razširjanje in uporabo rezultatov in prenos rezultatov na ciljne skupine, izkušnje pri izvajanju znanstvenih nalog ter usposabljanju ciljnih skupin.
 • Člani nacionalnih in mednarodnih mrež s področja varovanja okolja. Skupno sodelujemo z drugimi partnerji za iskanje rešitev in skupnih problemov;

 

Spletna stranhttp://www.bistra.si

 

 Contact Details
 

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra
Slovenski trg 6, 2250 Ptuj,Slovenija
Telefon: +386 2 748 02 50
Fax: +386 2 748 02 60
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktna oseba:

DANILO ČEH
Telefon : +386 2 748 02 68
E-mail:danilo.ceh @bistra.si

 

 

 

Latest News

MED CAP - horizontal

Events